15-07-2021

Raad 22

Onder de titel Raad22 bereiden wij ons voor op de verkiezingen van 2022. Op deze pagina vindt u informatie die u van belang kunt vinden. We breiden 'm steeds verder uit.

Spring snel naar de onderwerpen:

Belangrijke data

Deze informatie heeft een informatief karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

In het tijdspad rond de verkiezingen en de installatie van de raad zijn er belangrijke data. Maar de Wet Tijdelijke Verkiezingen Covid-19 moet eerst nog worden verlengd. Dat gebeurt waarschijnlijk binnenkort. Tot die tijd zijn de exacte dat nog onder voorbehoud en soms nog niet definitief vastgesteld. Hieronder een zo goed mogeljke, maar nog niet volledige opsomming.

 • 20 december 2021: Registratie aanduiding.
 • 17 januari 2022: Ondersteuningsverklaringen
 • 31 januari 2022: Kandidaatstellingsdag
 • 14-15 maar 2022: Voorverkiezingen
 • 16 maart 2022: Verkiezingsdag
 • 16 maart 2022: Uitslagenavond
 • -- maart 2022: Benoeming en praktische zaken met betrekking tot het raadslidmaatschap
 • -- maart 2022: Afscheid van de 'oude' raad
 • -- maart 2022: Installatie van de nieuw gekozen raad
 • -- maart 2022: Politieke Markt (de eerste van de nieuw gekozen raad)
 • 1 april 2022: Studiedag voor de raad

Kandidaat gemeenteraadsleden

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De inwoners van Almere kiezen dan welke mede-inwoners hun volksvertegenwoordigers zullen zijn van 2022 tot in 2026. De Raad van Almere bestaat uit 45 raadsleden. Die hebben zich vanuit idealen of overtuigingen verenigd in politieke partijen. Een politieke partij die met een of meer raadsleden deel uitmaakt van de raad noemen we een fractie. Op dit moment zijn de 45 raadsleden in 13 fracties in onze raad actief.

Wie in 2022 wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen weten we nog niet. We kunnen verwachten dat alle partijen die nu aanwezig zijn dat ook na de verkiezingen willen blijven. Zeker is ook dat er veel meer partijen aan de verkiezingen willen deelnemen. De Raad van Almere wil, als de huidige volksvertegenwoordiging ook nieuwe partijen gelijke kansen geven om mee te doen aan de verkiezingen. Daarom nodigen wij nu al kandidaat-partijen uit om zich kenbaar te maken.

Meldt u aan

Bent u van plan deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en/of vertegenwoordigt u een politieke partij, laat dan van u horen. Wij betrekken u dan in de aanloop naar de verkiezingen.

>> Klik hier om het aanmeldformulier te openen

LET OP: U meldt zich hiermee niet aan als kandidaat-deelnemer voor de verkiezingen. Daarvoor moet u zich -volgens de regels- aanmelden bij de gemeente, dus niet bij de gemeenteraad/griffie. Deze informatiepagina en de informatiebijeenkomst hebben een informatief karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Documenten

(Klik op de documenttitel om te zien of downloaden)

 • Presentatie bijeenkomst weerbaarheid en integriteit dd. 9 juli 2020
 • Factsheet Tools voor de integriteit en weerbaarheid van kandidaat-volksvertegenwoordigers
 • Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen
 • Infographic Nevenfuncties
 • Infographic Ruggespraak
 • Weerbaarheidscheck politieke partijen

Aanvullende informatiebronnen


13 juli 2021

MRA factsheets

De MRA (Metropool Regio Amsterdam) stelde enkele ‘factsheets’ samen, die per uitvoeringslijn uit de MRA Agenda informatie geven over ontwikkelingen, de stand van zaken en de ambities. Samenstellers van verkiezingsprogramma's kunnen deze informatie gebruiken.
Daarnaast biedt de MRA een memo aan met een kort overzicht van vormen van ondersteuning en inspiratie.

>> Naar de factsheets

>> Naar het memo


15 juli 2021

Stichting MIND

Speerpunten vanuit cliënten- en naastenperspectief voor psychische gezondheid. MIND heeft 10 thema’s geformuleerd die bijdragen aan betere zorg en leefomstandigheden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

>> https://wijzijnmind.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2022 

 


Veel gestelde vragen

Waar vind ik meer informatie over het raadslidmaatschap?

De Nederlandse Vereniging van Raadsleden is een waardevolle bron van informatie. U vindt daar ook een online leeromgeving. https://www.raadsleden.nl/

Waar is een raadslid wekelijks mee bezig?
 • Elk raadslid geeft naar eigen inzicht en mogelijkheden invulling aan zijn rol als volksvertegenwoordiger. Wat een raadslid doet kan tevens afhangen van de taakverdeling binnen een fractie. Tot de werkzaamheden behoren in ieder geval:
 • In contact en verbinding blijven met inwoners en organisaties in de stad.
 • Stukken (documenten) lezen. Dat zijn agendavoorstellen, raadsvoorstellen, brieven, memo's, gesprekswijzers, rapporten, plannen, etc. etc.
 • Ideeën uitwerken voor de inbreng tijdens de beraadslagingen.
 • Deelnemen aan de informatiebijeenkomsten, carrouselvergaderingen of plenaire vergaderingen van de Politieke Markt.
 • Met fractie- of partijgenoten overleg voeren.
 • Uzelf persoonlijk ontwikkelen om het raadslidmaatschap blijvend zo goed mogelijk inhoud te geven.

Uit een landelijk onderzoek naar de hoeveelheid tijd die een raadslid aan het raadswerk besteedt, kwam naar voren dat gemiddeld zo'n 17 uur per week nodig is. Omdat Almere een grote stad is, ligt het aantal uren daar mogelijk hoger. Maar de tijdsbesteding is enorm afhankelijk van de persoonlijke vaardigheden en de manier waarop een raadslid zelf invulling geeft aan zijn/haar rol.

Welke vergoedingen ontvangt een raadslid?

Een raadslid krijgt een vergoeding vanwege zijn/haar raadslidmaatschap. Dit is landelijk geregeld in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. De vergoedingen zijn:

 • Vergoeding voor de werkzaamheden € 2.109,17 (per maand)
 • Onkostenvergoeding € 181,28 (per maand)
 • Reiskostenvergoeding
 • Ziektekostenverzekering € 112,20 (per jaar)
 • Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden € 2.109,17 (per jaar)
Op welke faciliteiten kan een raadslid verder aanspraak maken?

Raadsleden kunnen beschikken over gemeentelijke faciliteiten zoals een mailadres en digitale toegang tot de werkomgeving. Daarnaast zijn vormen van scholing mogelijk om raadsleden te ondersteunen in hun werk.

Wat is een fractie-assistent en welke rechtspositie heeft deze?

Iedere fractie mag, ongeacht de grootte, twee fractieassistenten aanstellen die de fractie ondersteunen in het raadswerk. Aanstelling en beëindiging hiervan is een zaak van de fractie. De belangrijkste eis is dat een fractie-assistent op de kieslijst van de eigen groepering heeft gestaan en daarmee het woord kan voeren op de Politieke Markt. Net als een raadslid wordt een fractie-assistent beëdigd in de raad en kan aanspraak maken op dezelfde faciliteiten. Qua vergoeding voor de werkzaamheden ontvangen fractie-assistenten maandelijks 62% van de maandelijkse vergoeding die een raadslid ontvangt. Ook is er een reiskostenvergoeding.

Hoe is de financiële ondersteuning van fracties geregeld?

Op grond van de Verordening voorzieningen raadsleden en fracties 2019 ontvangt elke fractie jaarlijks standaard € 2.500 plus € 1.000 voor ieder raadslid in de fractie. Het fractiebudget mag worden gebruikt voor het raadswerk in algemene zin. In de verordening wordt een aantal zaken genoemd waarvoor het fractiebudget in ieder geval niet gebruikt mag worden (bijv. campagne of als een andere regeling al in tegemoetkoming voorziet). Overgebleven budget mag door fracties worden meegenomen naar het volgende jaar om zo fluctuaties op te vangen. Na de raadsperiode dienen overgebleven gelden te worden terugbetaald. Jaarlijks wordt door de fracties via een schriftelijk verslag verantwoording afgelegd over de besteding van het fractiebudget. Dit verslag wordt openbaar gemaakt.

Waar doet een raadslid het werk?

Raadsleden zijn overal actief. De meesten doen het raadswerk naast een baan. Raadsleden zijn 'gewone' inwoners die namens de stad optreden in het stadsbestuur. In het stadhuis staan eigen fractiekamers ter beschikking van de fracties die bij de installatie van de raad vertegenwoordigd zijn. In 2018 waren dat er in Almere 12.
Daarnaast zijn er op de D2 vleugel in het stadhuis (ook wel: de politieke D-vleugel op de tweede verdieping) vier carrouselvergaderkamers die tijdens de Politieke Markt worden gebruikt en op de griffie zijn er twee spreekkamers. Die ruimten kunnen na voorafgaande reservering ook gebruikt worden voor aan de raad gerelateerde activiteiten.

Soms zijn er politieke vergaderingen in de stad zelf. De plenaire vergadering vindt plaats in de raadzaal in het stadhuis.
Raadsleden (en fractieassistenten) hebben met een persoonlijke elektronische sleutel toegang tot het stadhuis.

Hoe krijgen raadsleden hulp bij hun werk?

De raad heeft zijn eigen ambtenaren: de griffie. Die zijn niet in dienst van de gemeente, maar van de raad. In Almere zijn het er op dit moment 13. De griffiemedewerkers weten hoe de raad zijn rol in het stadsbestuur optimaal kan nemen en draagt daaraan naar beste kunnen bij. Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de griffier. De samenwerking tussen raad, individuele raadsleden en griffie is intensief en veelzijdig.


Pagina delen:
TAGS: gemeenteraad,Hoe werkt het?,invloed,politiek